História

2012

Konali sa oslavy 90. výročia vzniku školy
2011

V škole sa konalo Celoštátne kolo súťaže SOČ

2009

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Škola má názov Stredná odborná škola drevárska Zvolen.

V škole sa konala medzinárodná súťaž Študentské projekty Turbo CAD

2008

Začalo vyučovanie študijného odboru mechanik počítačových sietí a študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom

2005

Z SOU stavebného Zvolen bol presunutý učebný odbor tesár

2004

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA DREVÁRSKE ZVOLEN

Vznikla Združená stredná škola drevárska spojením Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene a Stredného odborného učilišťa drevárskeho vo Zvolene. Začalo sa vyučovanie učebného odboru čalúnnik, odbor bol presunutý z SOU elektrotechnického, Banská Bystrica, odlúčeného pracoviska LIAZ Zvolen

1999

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začalo vyučovanie pomaturitného špecializačného štúdia v zameraní na manažment a podnikanie v spracúvaní dreva

1999

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Škola získala certifikát od medzinárodnej inštitúcie IES

1998

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začalo vyučovanie integrovaného odboru drevárstvo a nábytkárstvo

1996

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

V mesiaci december sa konal prvý ročník spoločenského podujatia „JAVOR 96“

1995

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začalo vyučovanie študijného odboru výroba hudobných nástrojov na jedinej škole na Slovensku

1994

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

V SOU drevárskom študovalo 307 žiakov v odboroch:

  • stolár stavebný
  • stolár nábytkový
  • mechanik elektronik pre spotrebnú elektroniku
  • mechanik strojov a zariadení
1994

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych

1993

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začali sa vyučovať novokoncipované študijné odbory : spracúvanie dreva, technické a informatické služby, konštrukcia a tvorba nábytku. Začala rekonštrukcia 1. a 2. poschodia domova mládeže

1990

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Stredné odborné učilište drevárske sa stalo samostatným právnym subjektom

1989

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Politicko-hospodárske zmeny priniesli aj zmeny v škole

1984

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začal sa vyučovať študijný odbor nábytkárstvo

1982

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Pri dennom štúdiu sa zriadila Stredná škola pre pracujúcich

1979

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Odborné učilište sa výnosom Ministerstva priemyslu zriadilo od 01.09.1979 ako Stredné odborné učilište drevárske vo Zvolene

1975

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Prevádzku začala školská jedáleň Začalo vyučovanie v Jednoročnej internátnej škole pre pracujúcich

1974

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začala prevádzka Domova mládeže pri SPŠ drevárskej Zvolen

1969

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Škola mala 12 tried denného štúdia, 2. ročníky štúdia absolventov a 6 tried štúdia popri zamestnaní

1968

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začalo vyučovanie v novej budove školy

1966

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Začal sa vyučovať učebný odbor stolár

1965

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Začala výstavba novej budovy školy

1963

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Škola mala 6 tried denného štúdia

1962

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Zariadenia na výchovu učňovskej mládeže sa stávajú súčasťou škôl II. cyklu. Otvorili sa profesie mechanik výroby konštrukčných dosák a nástrojár

1962

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Stredná priemyselná škola bola presťahovaná do Zvolena. V budove Strednej priemyselnej školy strojníckej Zvolen sa začal vyučovať študijný odbor piliarstvo a pridružená výroba v 2 triedach

1957

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Vzniklo Odborné učilište pričlenené k podniku Bučina. Vyučovali sa profesie: piliar, zámočník, preglejkár, elektrikár

1955

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Vznikla Závodná učňovská škola n.p. Bučina

1954

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Štúdium bolo štvorročné ukončené maturitnou skúškou

1952

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Vyučovali sa profesie: zámočník, piliar, elektrikár, odborník na výrobu preglejok a DTD

1950

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

Pri n.p. Bučina vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu

1927

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Škola bola dvojročná a mala celoštátny charakter

1926

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

Bola vybudovaná moderná cvičná píla

1922

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

V Liptovskom Hrádku vznikla jednoročná Štátna drevársko-piliarska škola